Κατάλογος Κλινικών Φροντιστηρίων & Σεμιναρίων – Φόρμα Προεγγραφής

Η Ηλεκτρονική Δήλωση Συμμετοχής στα Κλινικά Φροντιστήρια έχει ολοκληρωθεί.

Ακολουθεί ο κατάλογος με τα κλινικά και ειδικά φροντιστήρια για τα οποία θα ενεργοποιείται σταδιακά το ηλεκτρονικό σύστημα προεγγραφής στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου.

Ο μέγιστος αριθμός δηλώσεων συμμετοχής σε κλινικά φροντιστήρια και ειδικά φροντιστήρια είναι μέχρι τρείς συνολικά ανά δηλώνοντα συμμετοχές. Σε περίπτωση που υποβληθούν παραπάνω από τρεις δηλώσεις συμμετοχής από τον ίδιο συμμετέχοντα στο Συνέδριο, θα διαγράφονται αυτόματα όλες οι δηλώσεις συμμετοχής του ίδιου προσώπου.


 1. 1
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Δυσλειτουργική διαδικτυακή συμπεριφορά και κίνδυνοι κατά την πλοήγηση στο διαδίκτυο σε παιδιά και εφήβους.

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι:
  Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην πληροφόρηση και συμμετοχική μάθηση των νοσηλευτών ως γονείς, για το φαινόμενο του εθισμού των εφήβων στο διαδίκτυο καθώς και η ανάδειξη του ρόλου τους στην ανάπτυξη και υποστήριξη προγραμμάτων πρόληψης και πρώιμης παρέμβασης.  Σκοπός του φροντιστηρίου αποτελεί η ενημέρωση για τις μορφές των διαδικτυακών κινδύνων, η αποσαφήνιση των διαδικτυακών ορολογιών και η πρόληψη της εξάρτησης και του εθισμού.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 2. 2
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Στοχευμένες Θεραπείες, Διαχείριση παρενεργειών

  Διάρκεια: 1 ½ ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι:Το κλινικό φροντιστήριο στοχεύει στην πληροφόρηση των νοσηλευτριών-τών  σχετικά με τα νέα δεδομένα για την αντιμετώπιση των κακοήθων νοσημάτων καθώς και στις ανεπιθύμητες ενέργειες/ παρενέργειες που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.  Σκοπός του φροντιστηρίου αποτελεί η εκπαίδευση των νοσηλευτριών-των στην αναγνώριση και  διαχείριση των ανεπιθύμητων ενεργειών/παρενεργειών σε ασθενείς που υπόκεινται σε στοχευμένες θεραπείες.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές Ογκολογικών Τμημάτων

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

 3. 3
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Βιωματικό εργαστήρι διαχείρισης του συνδρόμου Ηθικής Παρενόχλησης στο χώρο εργασίας « Mobbing»

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο φροντιστήριο αυτό θα συμμετέχουν άτομα που εργάζονται σε επαγγέλματα υγείας και τα οποία καλούνται καθημερινά να αντιμετωπίσουν την ηθική παρενόχληση ή ψυχολογική τρομοκρατία που ασκείται από μία ομάδα συναδέλφων ή από έναν προϊστάμενο σε βάρος ενός συγκεκριμένου υπαλλήλου προκειμένου να τον περιθωριοποιήσει και να του «σπάσει το ηθικό».. Ο σκοπός του φροντιστηρίου είναι να ενδυναμώσει τους συμμετέχοντες παρέχοντας τους την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες, βιώματα, καθώς και τρόπους διαχείρισης του Mobbing, που βιώνουν καθημερινά στο περιβάλλον εργασίας τους. Επιμέρους Στόχοι: Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση με το πέρας του φροντιστηρίου να προσδιορίζουν τις εκδηλώσεις του mobbing, τις φάσεις του, το προφίλ θύτη-θύματος, τους παράγοντες που ευνοούν την εκδήλωση mobbing στο χώρο εργασίας, τα αίτια εκδήλωσης του mobbing, τις απώλειες – επιπτώσεις.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 4. 4
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Οξυγονοθεραπεία

  Διάρκεια: 40 λεπτά
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Εκπαίδευση υγειονομικού προσωπικού στους τρόπους χορήγησης οξυγόνου και τις διαφορές αυτών.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 5. 5
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Η Συναισθηματική νοημοσύνη δείκτης αξιολόγησης της ποιότητας της φροντίδας των ασθενών

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η κατανόηση της έννοιας της συναισθηματικής νοημοσύνης καθώς και η υπόδειξη τεχνικών και μεθόδων εφαρμογής της από τους επαγγελματίες υγείας.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 6. 6
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διαχείριση πένθους από το νοσηλευτικό προσωπικό και στήριξη ασθενών και οικογενειών που έρχονται αντιμέτωποι με το πένθος

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Οι συμμετέχοντες μετά το πέρας του φροντιστηρίου θα είναι σε θέση να προσδιορίζουν τις φάσεις και τις εκδηλώσεις του πένθους, να προσεγγίζουν ζητήματα που δυσκολεύουν την έκφραση των συναισθημάτων τους καθώς και να διαχειρίζονται με υπευθυνότητα και αίσθημα αυτεπάρκειας περιπτώσεις πένθους. Τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της ενίσχυσής τους με στρατηγικές αντιμετώπισης του πένθους και με εκμάθηση μεθόδων που στοχεύουν στην διαχείριση του άγχους τους και στον έλεγχο των απειλητικών συναισθημάτων (πανικός, εκρήξεις θυμού κ.λ.π.). Παράλληλα, θα ενισχυθούν και θα σταθεροποιηθούν τα θετικά στοιχεία της επαγγελματικής τους ταυτότητας έτσι ώστε να συμβάλουν στην θετική προσαρμογή των ασθενών και των συγγενών τους και στην ενδυνάμωση της οικογενείας που πενθεί.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 7. 7
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διαχείριση – Διαλογή Περιστατικών στο ΤΕΠ

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η αποσαφήνιση της διαδικασίας triage και οι προτεινόμενες κλίμακες διαλογής. Επίσης, η διεπιστημονική προσέγγιση του σχεδιασμού στη διαδικασία triage, η συνεργασία μεταξύ των εμπλεκόμενων επαγγελματιών υγείας καθώς και η πρακτική εφαρμογή της διαδικασίας διαλογής μέσα από σενάρια προσομοίωσης με την ενεργητική συμμετοχή των συμμετεχόντων.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 8. 8
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Πρόληψη λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας: Βασικές αρχές.

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός του φροντιστηρίου αυτού είναι η παρουσίαση στην θεωρία αλλά και με επίδειξη των «βασικών προφυλάξεων» που πρέπει να λαμβάνονται από τους επαγγελματίες υγείας κατά τη παροχή φροντίδας υγείας, ανεξάρτητα από το ιστορικό νόσου του ασθενή, με στόχο τη πρόληψη τόσο των αιματογενώς μεταδιδόμενων νοσημάτων όσο και των λοιμώξεων που σχετίζονται με χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (νοσοκομειακών λοιμώξεων). Περιλαμβάνονται η υγιεινή των χεριών, η εφαρμογή και αφαίρεση Μέτρων Ατομικής Προστασίας (γαντιών, ποδιάς, μάσκας), η διαχείριση των αιχμηρών και η αντιμετώπιση τραυματισμών από αυτά καθώς και η αναπνευστική υγιεινή.
  Πληθυσμός – στόχος: Πτυχιούχοι Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

 9. 9
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ο Αλγόριθμος FRAX ως Κλινικό Εργαλείο Εκτίμησης του Κινδύνου Κατάγματος στους Ηλικιωμένους. «Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων–Ηπιόνη», με θέμα για το έτος 2016: «Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων», Η συμβολή των Νοσηλευτών

  Διάρκεια: 1 ½ ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η αξιολόγηση του κινδύνου κατάγματος στους ηλικιωμένους μέσω της εκμάθησης του αλγορίθμου FRAX. Ο αλγόριθμος FRAX αποτελεί ένα εξατομικευμένο εργαλείο αρχικού ελέγχου του πληθυσμού και χρησιμοποιείται κυρίως διαδικτυακά ώστε να υπολογιστεί η δεκαετής πιθανότητα κινδύνου για οστεοπορωτικό κάταγμα.  Η κατάλληλη συμπλήρωση των πεδίων του, δίνει τη δυνατότητα στους νοσηλευτές του εντοπισμού ηλικιωμένων που βρίσκονται σε υψηλότερο κίνδυνο για κάταγμα, έτσι ώστε να παραπέμπονται στους θεράποντες για την κατάλληλη αγωγή.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές εργαζόμενοι σε δομές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 10. 10
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Η ταχεία ερμηνεία του Ηλεκτροκαρδιογραφήματος (Η.Κ.Γ.) από τους νοσηλευτές

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η γνώση των βασικών παραμέτρων του Η.Κ.Γ. από τους νοσηλευτές όπως:

  1. Βασικές αρχές της Ηλεκτροκαρδιογραφίας
  2. Προσδιορισμός καρδιακής συχνότητας
  3. Αναγνώρισης ρυθμικότητας
  4. Αναγνώριση του άξονα
  5. Παθολογικά ευρήματα

  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές που εργάζονται σε επείγοντα (δομές πρωτοβάθμιας, Τ.Ε.Π, Μονάδες εντατικής-καρδιολογικής).

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 11. 11
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Νεότερα Δεδομένα στην Τεχνική της Ινσουλινοθεραπείας

  Διάρκεια: 1 ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Διεθνείς μελέτες αναφέρουν σημαντικά λάθη στην χορήγηση της ινσουλίνης με αποτέλεσμα κακή απορρόφησή της αλλά και ανάπτυξη λιποϋπερτροφιών και λιποατροφιών στα σημεία χορήγησης. Ο σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι η επικαιροποίηση των γνώσεων των νοσηλευτών σχετικά με την τεχνική της ινσουλινοθεραπείας, σύμφωνα με τα πιο σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Οι υπάρχουσες γνώσεις θα αξιολογηθούν με ερωτηματολόγια για να βελτιωθεί η τεχνική που ήδη χρησιμοποιείται. Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να εφαρμόζουν σωστά τα καινούρια δεδομένα στα άτομα με διαβήτη.
  Πληθυσμός – στόχος: Εργαζόμενοι Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 12. 12
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Μαζικές Καταστροφές: Σχέδια Διαχείρισης Κρίσεων και Εφαρμογή στις Μονάδες Υγείας

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο πρώτο μέρος (θεωρητικό) θα γίνει παρουσίαση των αναμενόμενων επιπτώσεων των μαζικών καταστροφών σε μεγάλες πληθυσμιακές ομάδες, της προετοιμασίας και του τρόπου αντιμετώπισης των  μονάδων υγείας (από την φάση ηρεμίας στη διαχείριση της κρίσης) και της συγκρότησης σχεδίων διαχείρισης κρίσεων. Στο δεύτερο μέρος, οι συμμετέχοντες θα χωριστούν σε ομάδες και θα αναλάβουν ρόλους, προκειμένου να εφαρμόσουν σε εικονικό συναγερμό ένα σχέδιο διαχείρισης κρίσης το οποίο θα έχει εκπονηθεί νωρίτερα. Στο τέλος του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν εμπεδώσει την σημασία των σχεδίων διαχείρισης κρίσεων, των προτεραιοτήτων και ενεργειών που πρέπει να γίνουν σε μονάδες υγείας σε περίπτωση συμβάντος, της ανάγκης διενέργειας τακτικών ασκήσεων ετοιμότητας και της αποτίμησης του επιπέδου ετοιμότητας, ενώ θα μπορούν να αξιοποιηθούν στον επαγγελματικό τους χώρο ως επιτελικά στελέχη για την προετοιμασία και την αντιμετώπιση μαζικών καταστροφών.
  Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 13. 13
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας – Αποτελεσματική Επικοινωνία -Διαχείριση Χρόνου – Υποκίνηση- Αλλαγή – Διαχείριση Συγκρούσεων

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Ο σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου είναι πολύπλευρος. Αρχικά θα παρουσιαστεί μια εισαγωγή για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας ενός Οργανισμού. Έπειτα θα ακολουθήσει μία αναφορά στα εμπόδια της αποτελεσματικής επικοινωνίας τόσο μεταξύ των επαγγελματιών υγείας όσο και μεταξύ των επαγγελματιών υγείας και των ασθενών. Για τη λύση, του προβλήματος αυτού, θα δοθούν οι απαραίτητες συμβουλές για την πραγματοποίηση της αποτελεσματικής επικοινωνίας στο χώρο της υγείας. Επίσης θα παρουσιαστεί η σημασία της σωστής χρήσης του χρόνου σε σημαντικά πράγματα, τονίζοντας τις στρατηγικές διαχείρισης του χρόνου. Μετά γίνεται αναφορά στην διαδικασία των αλλαγών σε έναν Οργανισμό και ο τρόπος αντιμετώπισης των συγκρούσεων όταν αυτοί προκύπτουν και τέλος παρουσιάζεται ο μηχανισμός συσχέτισης των εργαζομένων με κίνητρα και αντικίνητρα.

  Στόχος του κλινικού φροντιστηρίου είναι πρώτον, να τονιστεί γιατί οι δεξιότητες της επικοινωνίας παίζουν θεμελιώδη ρόλο στη ηγεσία, ποιοι παράγοντες επηρεάζουν την επικοινωνία, πως μπορεί να διαστρεβλωθεί η επικοινωνία και πώς να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε «δύσκολες» καταστάσεις οι επαγγελματίες υγείας. Δεύτερον, μέσα από την ενότητα της διαχείρισης του χρόνου αναλύεται πως ο επαγγελματίας υγείας μπορεί να εντοπίζει τους στόχους του και να θέσει προτεραιότητες καθώς και πώς να εντοπίζει και να ελαχιστοποιεί τις συνθήκες που τον αναγκάζουν να σπαταλάει τον πολύτιμο χρόνο του. Τρίτον, μέσα από το κεφάλαιο «αλλαγή», στόχος είναι να μάθουν οι επαγγελματίες υγείας τι σημαίνει «διεργασία αλλαγής», ποιες ενέργειες απαιτούνται για να υλοποιηθεί μια αλλαγή, ποιες δεξιότητες θα πρέπει να έχει ένας αποτελεσματικός «πρεσβευτής» αλλαγών και τέλος πως αντιμετωπίζονται οι αντιστάσεις στις αλλαγές. Τέλος, με το κεφάλαιο «υποκίνηση» δίνεται έμφαση στο γεγονός ότι η υποκίνηση επιδρά στην απόδοση του εργαζομένου. Αποσαφηνίζεται η έννοια της υποκίνησης στο εργασιακό πλαίσιο καθώς και ο τρόπος διασύνδεσής της με την παραγωγικότητα και την απόδοση. Επίσης παρουσιάζονται οι βασικότεροι τρόποι παρακίνησης τόσο σε ατομικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο, ενώ συγχρόνως γίνεται μία εκτενή ανάλυση των συνθηκών που συνδράμουν ή εμποδίζουν την κινητοποίηση των εργαζομένων. Τονίζεται, επίσης, ο αλληλεπιδραστικός ρόλος ανάμεσα στην υποκίνηση και την απόδοση, καθώς και ο ρόλος που μπορεί να παίξει η ηγεσία στην ανάπτυξή τους. Παρουσιάζεται ένας οδηγός τεχνικών κινητοποίησης προσωπικού όπου η θεωρητική ανάλυση που έχει προηγηθεί βρίσκει εφαρμογές στο εργασιακό πεδίο. Κλείνοντας το κλινικό φροντιστήριο γίνεται αναφορά στην διαχείριση των συγκρούσεων που προκύπτουν σε έναν Οργανισμό και πως οι συγκρούσεις που προκύπτουν μπορούν να είναι δημιουργικές.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 30 άτομα.

 14. 14
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Εκπαίδευση στην αντιμετώπιση Τραύματος για Νοσηλευτές – Αρχική Εκτίμηση και Αντιμετώπιση Πολυτραυματία

  Διάρκεια: 1 ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η κατάρτιση του Νοσηλευτικού δυναμικού που δραστηριοποιείται  στην αντιμετώπιση ενός πολυτραυματία ή του οξέος τραυματικού περιστατικού που προσέρχεται στα επείγοντα μιας οποιαδήποτε υγειονομικής δομής.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές ΤΕΠ

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 15. 15
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Υποδειγματική επιστημονική παρουσίαση. Μύθος ή πραγματικότητα;

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η βελτίωση των δεξιοτήτων επιστημονικής ομιλίας και παρουσίασης με powerpoint. Μετά την ολοκλήρωση του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες:

  • Θα αναγνωρίζουν τις ιδιότητες ενός καλού ομιλητή και θα ενθαρρύνονται να συμμετέχουν ως ομιλητές.
  • Θα γίνουν πιο πειστικοί ομιλητές.
  • Θα μπορούν να μετατρέψουν την γλώσσα του σώματος σε πολύτιμο εργαλείο κατά την διάρκεια μιας παρουσίασης.
  • Θα είναι σε θέση να δημιουργήσουν μια καλή παρουσίαση με powerpoint.

  Πληθυσμός – στόχος: Επαγγελματίες υγείας όλων των ειδικοτήτων

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 16. 16
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Ενδοοστική Παρακέντηση – Ενδοοστική Χορήγηση Υγρών και Φαρμάκων

  Διάρκεια: 1 ½ ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η ενδοοστική παρακέντηση και χορήγηση υγρών και φαρμάκων αποτελεί μια ασφαλή και αποτελεσματική εναλλακτική οδό χορήγησης φαρμακευτικών σκευασμάτων και υγρών, όταν η ενδοφλέβια προσπέλαση είναι αδύνατη (ασθενείς σε shock, παιδιατρικοί ασθενείς). Σκοπός του κλινικού φροντιστηρίου ενδοοστικής παρακέντησης και χορήγησης είναι η εκπαίδευση των νοσηλευτών στις τεχνικές διαχείρισης του συστήματος ενδοοστικής παρακέντησης και χορήγησης για την ορθή, ασφαλή και αποτελεσματική εφαρμογή της μεθόδου (γνώσεις και ανάπτυξη κλινικών δεξιοτήτων).

  Πληθυσμός – στόχος: Εργαζόμενοι Νοσηλευτές σε Τμήματα ΤΕΠ, ΜΕΘ, Αναισθησιολογικό

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 17. 17
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Καλές πρακτικές στην πρόληψη και θεραπεία των ελκών από πίεση

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Οι κατακλίσεις ή έλκη από πίεση είναι ένα σοβαρό και συχνό πρόβλημα υγείας που αφορά περίπου 1,5 με 3 εκατομμύρια ενήλικες. Είναι ένα πρόβλημα υγείας που έχει κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις, επηρεάζοντας τους ασθενείς, τους φροντιστές τους, αλλά και τους επαγγελματίες υγείας. Μετά το πέρας του κλινικού φροντιστηρίου ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να είναι σε θέση να:

  • Γνωρίζει τα νεότερα δεδομένα που αφορούν στην πρόληψη και αντιμετώπιση των κατακλίσεων
  • Περιγράφει τα στάδια και τα ποιοτικά χαρακτηριστικά μιας κατάκλισης
  • Χρησιμοποιεί και να συμπληρώνει τις κλίμακες επικινδυνότητας ανάπτυξης κατακλίσεων
  • Αποκωδικοποιεί τα αποτελέσματα των μετρήσεων και να εφαρμόζει τα κατάλληλα μέτρα πρόληψης και φροντίδας των κατακλίσεων
  • Σχεδιάζει και να εφαρμόζει ένα εξατομικευμένο πλάνο φροντίδας για τον ασθενή και τους φροντιστές
  • Εξοικειωθεί με τα υλικά πρόληψης και φροντίδας κατακλίσεων
  • Καταγράφει και να τεκμηριώνει τις νοσηλευτικές παρεμβάσεις και την αποτίμησή τους

  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας
  Θα δοθεί προτεραιότητα σε Προϊστάμενους και Αναπληρωτές Προϊστάμενους

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 18. 18
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Αποτελεσματική Διοίκηση ενός Νοσηλευτικού Τμήματος

  Διάρκεια: 1 ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η νοσηλευτική διοίκηση αποτελεί το θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία και τη διατήρηση ενός ποιοτικού συστήματος υγείας. Η ηγεσία που λειτουργεί δημιουργικά αποδεικνύεται με την υψηλή ποιότητα φροντίδας των ασθενών και την ικανοποίηση των αναγκών του προσωπικού. Το φροντιστήριο αποσκοπεί:

  • Στην ανάπτυξη των βασικών δεξιοτήτων διοίκησης, όπως προγραμματισμός, οργάνωση, στελέχωση, κριτική σκέψη, παρακίνηση και ανάπτυξη του προσωπικού, έλεγχος και αξιολόγηση της αποδοτικότητάς του.
  • στην κατανόηση της έννοιας της ηγεσίας.
  • στη θεωρητική προσέγγιση των μεθόδων και τεχνικών της αποτελεσματικής επικοινωνίας και της συνεργασίας σε ομάδες και
  • στη διαχείριση των συγκρούσεων στο νοσηλευτικό χώρο (εντοπισμός των αιτιών σύγκρουσης, εφαρμογή τεχνικών επίλυσής τους).

  Οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση μετά το πέρας του φροντιστηρίου να ανταποκρίνονται επαρκώς κατά την ανάληψη διοικητικών και ηγετικών ρόλων.

  Πληθυσμός – στόχος: α) επαγγελματίες υγείας που κατέχουν διοικητική θέση και θέλουν να αναπτύξουν ή να διευρύνουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης
  β) προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 15 άτομα.

 19. 19
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Βραδυαρρυθμία: ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενούς από το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών μέχρι την αποκατάσταση

  Διάρκεια: 1 ½ ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο τέλος του φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα πρέπει να είναι σε θέση να α) αναγνωρίζουν ΗΚΓφικά τις βραδυαρρυθμίες, β) συνδέουν έναν προσωρινό βηματοδότη, γ) απαντούν τις βασικές απορίες ενός ασθενούς με μόνιμο εμφυτεύσιμο βηματοδότη

  Πληθυσμός- στόχος: Νοσηλευτές Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, Καρδιολογικών Τμημάτων, Αιμοδυναμικών Εργαστηρίων, Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, ΠΦΥ

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 20. 20
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Η ορθή χορήγηση Οξυγόνου και τα κατάλληλα μέσα χορήγησης ανά περίπτωση.

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η αποκατάσταση έλλειψης οξυγόνου είναι αναμφισβήτητα η πρώτη μας αντιμετώπιση σε έναν πάσχοντα. Αιτίες πολλές, άλλες αναστρέψιμες και άλλες μη. Δικό μας καθήκον είναι να μπορούμε να ξέρουμε να αξιολογούμε τις άμεσες καταστάσεις υποξίας ενός ασθενούς και να φροντίζουμε για την αποκατάσταση του προβλήματος αρχικά και της βαθύτερης αιτιολογίας μετά μέσω τη χορήγηση οξυγόνου με τον πιο κατάλληλο τρόπο και με τα πιο κατάλληλα μέσα. Μετά το τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αντιληφθούν ότι το οξυγόνο είναι το νούμερο ένα αναγκαίο αγαθό για τον άνθρωπο
  • Αναγνωρίζουν τις καταστάσεις που χρήζουν χορήγηση οξυγόνου
  • Αντιμετώπιση υποξίας (σε πρώτο στάδιο) ή και υπεροξυγόνωσης
  • Υλικά μέτρησης ποσοστού οξυγόνου
  • Μέσα χορήγησης οξυγόνου ανά περίπτωση
  • Ορθολογιστική διαχείρισή τους

  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές & φοιτητές

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 21. 21
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Νοσηλευτική ενίσχυση της διαθεσιμότητας μοσχευμάτων

  Διάρκεια: 3 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το φροντιστήριο αποσκοπεί στην προετοιμασία των νοσηλευτών να ενισχύσουν την προσπάθεια αύξησης των διαθέσιμων μοσχευμάτων στη χώρα μας, μέσα από την κατάλληλη αλληλεπίδρασή τους με το κοινό. Για τον σκοπό αυτό απαιτείται καλή γνώση μίας σειράς θεμάτων. Αρχικά θα παρουσιαστούν βασικές πτυχές της διαδικασίας δωρεάς οργάνων και των μεταμοσχεύσεων, με αναφορά στις συνηθέστερες επεμβάσεις και επιπλοκές, σε τεχνικές λεπτομέρειες, όπως και στα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση στη χώρα μας. Στη συνέχεια θα γίνει αναφορά στους νόμους που ρυθμίζουν τη δωρεά οργάνων και το οργανόγραμμα του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ), όπως και στη σημασία του εγκεφαλικού θανάτου για την ελληνική νομοθεσία. Ακολούθως θα αναλυθεί η ψυχοσύνθεση των συγγενών ενός εγκεφαλικά νεκρού ατόμου, από τους οποίους ζητείται να δωρίσουν τα όργανά του, καθώς επίσης και η ψυχολογική διάσταση της πρόθεσης ενός ατόμου να εγγραφεί στα μητρώα του ΕΟΜ ως δωρητής οργάνων, λόγω των ιδιαίτερων συνειρμών που συνοδεύουν αυτήν την πρόθεση. Τέλος, επισημαίνονται τα βασικά ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν από την όλη διαδικασία της δωρεάς και της μεταμόσχευσης. Παράλληλα, αναδεικνύεται και το δεοντολογικό καθήκον των νοσηλευτών και άλλων επαγγελματιών υγείας να προάγουν την εγγραφή περισσότερων ατόμων στα μητρώα του ΕΟΜ, και γενικά να ευαισθητοποιήσουν το κοινό και να το συμφιλιώσουν με τη διαδικασία.

  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές & φοιτητές νοσηλευτικής

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 22. 22
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Υπάρχουν καλά και κακά επιστημονικά περιοδικά; Επιλέγοντας το σωστό περιοδικό για δημοσίευση.

  Διάρκεια: 1 ½ ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η επιλογή επιστημονικών περιοδικών για τη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών μπορεί να αποτελέσει μια σύνθετη και επίπονη διαδικασία, τόσο για τους νέους, όσο και για τους ώριμους ερευνητές. Οι συμμετέχοντες στο ειδικό φροντιστήριο θα κληθούν να απαντήσουν στο ερώτημα ‘Γιατί δημοσιεύσουμε;’. Στη συνέχεια, και έπειτα από μια σύντομη ιστορία της επιστημονικής δημοσίευσης, θα γνωρίσουν το πως μπορούμε να επιλέξουμε επιστημονικά περιοδικά μέσα από σχετικές μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο. Επιπρόσθετα των πρακτικών μεθόδων αναζήτησης, στο φροντιστήριο θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν εκτενώς ποιοτικά κριτήρια και σύγχρονοι δείκτες αξιολόγησης που οφείλουν να λαμβάνονται υπ’ όψη κατά την επιλογή των περιοδικών. Ειδική αναφορά θα γίνει στα ελληνόγλωσσα επιστημονικά περιοδικά, τη δυναμική που έχουν, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν. Σημαντικό μέρος του φροντιστηρίου αποτελεί επίσης η συζήτηση σε σχέση με μια κακή εξέλιξη στο πεδίο της ακαδημαϊκής δημοσίευσης, τους Predatory Publishers.

  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας, κάτοχοι MSc.
  Σημαντική Σημείωση: Οι συμμετέχοντες μπορούν να έχουν μαζί τους laptop και μία δική τους ξενόγλωσση περίληψη έτσι ώστε να εφαρμόσουν κατά τη διάρκεια του φροντιστηρίου τις μεθόδους αναζήτησης.

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 20 άτομα.

 23. 23
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Χρήση, περιποίηση, πρόληψη και αντιμετώπιση επιπλοκών κατά την λειτουργία των picc line και port

  Διάρκεια: 1 ½ ώρα
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Στο τέλος του κλινικού φροντιστηρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν τη χρήση και την τεχνική περιποίησης των καθετήρων PORT και PICC, καθώς και το πώς να προλαμβάνουν και να αντιμετωπίζουν επιπλοκές

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 24. 24
  ΕΙΔΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Κατευθυντήριες οδηγίες συγγραφής και παρουσίασης πτυχιακών και μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το συγκεκριμένο Ειδικό Φροντιστήριο έχει ως σκοπό την παροχή πληροφόρησης και οδηγιών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές για τον τρόπο συγγραφή της διπλωματικής τους εργασίας. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του, εστιάζονται στην υποβοήθηση των φοιτητών και στην αξιοποίηση της κριτικής τους σκέψης και της δημιουργικότητας τους στη σύνθεση της μελέτης τους. Θα παρουσιαστούν οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που αφορούν στην περιγραφική και στη συστηματική ανασκόπηση καθώς και στην ερευνητική εργασία (ποσοτικής μεθοδολογικής προσέγγισης) και θα επισημανθούν οι βασικές οδηγίες που συντελούν στη βέλτιστη παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 50 άτομα.

  *Προϋποθέσεις Συμμετοχής: Απαραίτητη η επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας

 25. 25
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ – Βασικής Υποστήριξης της Ζωής & Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή.

  Διάρκεια: 5 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Σκοπός και Εκπαιδευτικοί στόχοι: Το σεμινάριο στοχεύει στην εκπαίδευση των νοσηλευτών στη Βασική Υποστήριξη της Ζωής και στη Χρήση του Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδιστή με βάσει τα εκπαιδευτικά πρότυπα διδασκαλίας και εκπαίδευσης ενηλίκων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης, σύμφωνα με τις Νέες Κατευθυντήριες Οδηγίες στην Αναζωογόνηση. Οι εκπαιδευόμενοι μετά το πέρας του σεμιναρίου θα είναι σε θέση να αναγνωρίζουν ένα θύμα καρδιακής ανακοπής, να εκτελούν με σωστό τρόπο την κλήση εξειδικευμένης βοήθειας (ΕΚΑΒ), να παρέχουν ποιοτικές θωρακικές συμπιέσεις και αναπνοές διάσωσης, να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τον αυτόματο εξωτερικό απινιδιστή, να τοποθετούν ένα θύμα χωρίς αισθήσεις (με αναπνοή) σε θέση ανάνηψης και να αντιμετωπίζουν την πνιγμονή.

  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές και άλλοι επαγγελματίες υγείας

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 26. 26
  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Θεματική Ανάλυση Περιεχομένου (Thematic Content Analysis) στην Ποιοτική Έρευνα: κωδικοποίηση, κατηγοριοποίηση και θεματικοποίηση των δεδομένων

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Τα ερευνητικά δεδομένα από μόνα τους δεν απαντούν την ερευνητική ερώτηση ή υπόθεση, ούτε είναι ιδιαίτερα χρήσιμα για την εξέλιξη της επιστημονικής γνώσης. Τα ερευνητικά δεδομένα για να έχουν αξία και χρησιμότητα απαιτούν επεξεργασία και ανάλυση με σαφή, διαφανή και συστηματικό τρόπο, ώστε να αναδειχθούν τάσεις ή μοτίβα σχέσεων στα δεδομένα που μπορεί να επιτρέψουν την σε βάθος κατανόηση των φαινομένων. Η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη τεχνική ανάλυσης στην ποιοτική έρευνα είναι η θεματική ανάλυση περιεχόμενο (Thematic Content Analysis). Η θεματική ανάλυση περιεχόμενο περιλαμβάνει τρία στάδια: i) τη μετατροπή των συλλεχθέντων ποιοτικών δεδομένων σε κώδικες (κωδικοποίηση), ii) οι κώδικες στη συνέχεια ομαδοποιούνται για φτιάξουν αφηρημένες έννοιες που ονομάζονται κατηγορίες (κατηγοριοποίηση) και iii) οι κατηγορίες συμπυκνώνονται νοηματικά σε υψηλά αφηρημένες έννοιες, ώστε να δημιουργηθούν οι θεματικές ενότητες (θεματικοποιήση) που ουσιαστικά αποτελούν την απάντηση στα ερευνητικά ερωτήματα. Τα παραπάνω τρία στάδια γίνονται με σαφή και συστηματικό τρόπο, ώστε να μην υπάρχει απώλεια ή επιβολή νοήματος απο τον ερευνητή και ταυτόχρονα να μπορεί η ερμηνεία και επεξήγηση του φαινόμενου να εντοπιστεί, αν απαιτηθεί για την αξιοπιστία των αποτελεσμάτων, στο αρχικό κείμενο των δεδομένων, όπως αυτό συλλέχθηκε με τα εργαλεία συλλογής δεδομένων.
  Πληθυσμός – στόχος: Νοσηλευτές που διεξάγουν ή πρόκειται να διεξάγουν ποιοτική έρευνα, είτε ως μέρος Μεταπτυχιακών ή Διδακτορικών σπουδών, είτε ως μέρος ερευνητικής δράσεις σε επαγγελματικούς χώρους

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 25 άτομα.

 27. 27
  ΚΛΙΝΙΚΟ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ – Εκπαίδευση με τη μέθοδο της προσομοίωσης σε οξέα κλινικά συμβάματα σε νοσοκομειακό περιβάλλον.

  Διάρκεια: 2 ώρες
  Σκοπός-Εκπαιδευτικοί στόχοι: Η επαφή των νοσηλευτών με την εκπαιδευτική μέθοδο της προσομοίωσης με υψηλής πιστότητας μοντέλο SimMan και η αναγνώριση της αξίας της στην εκπαίδευση των ενηλίκων.

  Εκπαιδευτικοί στόχοι:

  1) εκπαίδευση σε διαχείριση οξέων συμβαμάτων σε νοσοκομειακό περιβάλλον με την καλύτερη αξιοποίηση των διαθέσιμων ανθρώπινων και υλικών πόρων.

  2) εκπαίδευση σε τεχνικές και μη – τεχνικές δεξιότητες

  Πληθυσμός – στόχος: Τα σενάρια αφορούν όλους τους νοσηλευτές αλλά οι εκπαιδευόμενοι θα κληθούν να τα αντιμετωπίσουν με τους διαθέσιμους πόρους ενός δευτεροβάθμιου και τριτοβάθμιου νοσοκομείου.

  Αριθμός Συμμετεχόντων: 12 άτομα.